Gần đây Xin đừng quên em | Kim Ha Neul, Jung Woo Sung Xin đừng quên...