Gần đây Mới đó mà mà KML đã rời xa cỏi tạm này hai năm rồi .Hai năm...