Gần đây Mình rất thích chủ đề về pháp ý, lại còn là tiếng nhật nữa...