Gần đây Cảm ơn subteam đã vất vả. Nhìn dàn cast thực sự quá đỉnh....