Gần đây một trong những tác phẩm đầu tiên và xuất sắc của Cho Seung...