Gần đây Thấy có người trên diễn đàn này nói là muốn xem la...