Gần đây Mấy bữa nay luxubu quá nên giờ chị mới vào được.Ba...