Gần đây Phim của Wonbin phải coi mới thỏa lòng. Mình đã coi một lần...