Gần đây Bữa giờ tìm chỗ để sub mà ko thấy may mà có subteam, thiệt...