Gần đây Ai rồi cũng sẽ già đi hay dùng từ như các cụ vẫn nói " Sinh...