Gần đây thiên hạ nói phim rất dở,mà lúc đó ko xêm trực tiếp trên rạp...