Gần đây Giựt con tem cái nà Hồng muội về, quất liền ngay bài tỷ...