Gần đây Ông chú Lưu Thanh Vân có bề ngoài không bắt mắt nhưng thâm...