Gần đây thời còn trẻ mình không được trẻ trâu cho lắm, nên tải phim...