Gần đây 20.12.2017 tự dưng muốn coi lại DC nên lội vô Rạp E để tìm...