Gần đây Tết này ngập mặt trong phim ảnh mất thôi. Trời ơi, Kang...