Gần đây Bạn ơi bạn viết tiếp đi truyện hay qtqđ Hôm qua mình mới...