Gần đây Yeah, thấy phim của Nino là phải nhào vào ngay. Nội dung...