Gần đây Vì hai cái đùi gà chắc già cũng phải coi thôi Để già down...