Gần đây kênh C nhiều phim hay mà mấy phim bị die link, hy vọng đc...