Gần đây một ngày có quá nhìu film hay đề down ,lúc nào film của anh...