Gần đây phim khá lâu rồi giờ mới được người giới thiệu để tìm đến...