Gần đây Trả nợ nèNhi26 đã gởi tặng Per.Se số lượng (-)588 xu với lý...