Gần đây Minh có xem một vài đoạn ngắn của Bộ phim Hậu duệ mặt trời...