Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiều, vẫn luôn thích những bộ phim về...