Gần đây @siunhanbungmo Đúng ròi, đúng là cô này đó! Nghe đồn cô này...