Gần đây Đúng là tiểu thuyết của Lục Xu bao giờ cũng có nhiều bí mật...