Gần đây đoạn cuối trong tù tưởng đâu anh BAT xử Lex luôn rồi chứ,...