Gần đây Kst mới nhìn lạ quá...Các bạn có cách nào khôi phục lại...