Gần đây Đây quả thật là một quyển truyện lôi cuốn từ đầu đến cuối...