Gần đây Đúng òi, Lee Bo Young hát bài này có nhìu chỗ bị yếu, chị...