Gần đây Mình coi phim này trong tuần lễ phim Nhật hồi năm 2018 rồi...