Gần đây Per coi phim này cũng khá lâu rồi phim này với Zodiac có vẻ...