Gần đây Phim rất hay. Chưa bao giờ xem phim thể loại này. Cảm ơn...