Gần đây Mình biết Kim Nam Gil khá sớm nhưng phải đến năm nay, sau...