Gần đây Ss @anazen vào xem giúp được bạn ấy không ạ?