Gần đây Cám ơn đội ngũ subteam không biết link còn ko, phim này...