Gần đây Hay quá, cảm ơn subteam nhiều ạ!!! Coi trailer đã thấy hấp...