Gần đây Lâu rồi mới thấy yoona đóng phim. Cảm ơn subteam dịch phim...