Gần đây Cám on subteam dã làm b? này, s? ti?p t?c theo dõi và ?ng h...