Gần đây cảm ơn Ad và mọi người trong sub team rất rất rất là nhiều...