Gần đây Cảm ơn Subteam đã bỏ công sứcc và thời gian Việt sub bộ...