Gần đây Tình cờ một ngày đang đi tìm một bộ phim để chữa lành thì...