Gần đây Tối hôm qua tình cờ youtube autoplay đến bài này, và mình đã...