Gần đây uyệt vời diễn viên yêu thích của mình đây rồi thật sự là...