Gần đây ôi phim này có Vương Khải caca, còn có cả Thành Long nữa...