Gần đây Cám ơn subteam làm sub cho bô này ạ. Mình bây giờ mới bắt...