Gần đây Cảm ơn subteam rất nhiều huhu mê show lắm mà hông tìm được...