Gần đây làm tnao để xem đc phim vậy ah, em đã đăng kí kênh nhưng ấn...