Gần đây 3 năm rồi mới được thấy Go Eun đóng drama, không biết lần...