Gần đây @kasumi93 thank sub teamthank kst hy vọng link không bị die...